• Română (ro)
 • Русский (ru)
Dynamic Featured Image

Locativ Comunal

Beneficii pentru ACC

Oportunitățile

Formele de administrarea a fondului locativ din municipiul Chisinau

Blocuri administrate de ACC

Total blocuri locative
671
Multeetaje

19%


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 913
din 30.03.2000

„Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Prezenta lege stabileşte raporturile de proprietate în condominiu, modul de creare, exploatare, înstrăinare a proprietăţii imobiliare şi de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu…” Mai departe


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE
Nr. 913 din 30.03.2000


pdf

Statut ACC


Blocuri administrate de CCL

Total blocuri locative
373
Multeetaje

10%


Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRENr. 338
din 08.10.1984

„1. A aproba alăturatul Statut-model al coopeativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească şi a-l pune în aplicare de la 1 inuarie 1985.
2. Comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, raionale din oraşe de deputaţi ai norodului, conducătorii de întreprinderi…” Mai departe


Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE
Nr. 338 din 08.10.1984
Statut CCL

Ilegal

Blocuri administrate de ÎMGFL

Total blocuri locative
1559
Multeetaje

43%


STATUL
Intreprinderii Municipale de Gestionarea Fondului Locativ

„Capitolul 1
1.Dispozitii generale

1.1 Intreprinderea de gestionare a fondului locativ nr.___ din Chisinau (in continuare “Intreprinderea”) este creata in baza Deciziei Primariei municipiului Chisinau nr. 14/26 din 8 mai 1997 ca agent economic.


STATUL
Intreprinderii Municipale de Gestionarea Fondului Locativ
Statut ÎMGFL

Necesita Reorganizare

Blocuri administrate de APLP

Total blocuri locative
1006
Multeetaje

28%


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1324
din 10.03.1993
 

„Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Prezenta lege, elaborată în conformitate cu Constituţia şi cu alte acte normative, stabileşte principiile şi condiţiile de bază ale privatizării fondului de locuinţe…” Mai departe


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE
Nr. 1324 din 10.03.1993
Statut APLP

Necesita Reorganizare

ACC

Total blocuri locative
671
Multeetaje

19%


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 913
din 30.03.2000

„Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Prezenta lege stabileşte raporturile de proprietate în condominiu, modul de creare, exploatare, înstrăinare a proprietăţii imobiliare şi de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu…” Mai departe


Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE
Nr. 913 din 30.03.2000


pdf

Statut ACC


Reorganize APLP, CCL in ACC

X

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE
Nr. 913
din 30.03.2000

Сondominiului în fondul locativ

Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130-132 art Nr : 915

Articolul 17. Înregistrarea de stat a condominiului şi a asociaţiei de coproprietari

 1. Condominiul este supus înregistrării de stat în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998.

  [Art.17 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]

 2. Asociaţia de coproprietari dobîndeşte drepturile persoanei juridice din momentul înregistrării de stat la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”.
  [Art.17 al.(2) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
  [Art.17 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
  [Art.17 al.(2) modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]

 3. Concomitent cu înregistrarea asociaţiei de coproprietari, va fi înregistrată separat şi fiecare locuinţă (încăpere) privatizată împreună cu cota-parte a fiecărui proprietar, care va constitui o parte separată a proprietăţii imobiliare.

 4. Asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau, după caz, cooperativa de construcţie a locuinţelor, care funcţionează în blocul de locuinţe, urmează a fi reorganizată în asociaţie de coproprietari în condominiu, cu înregistrarea ulterioară a acesteia şi a condominiului.

X

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE
Nr. 75
din 30.04.2015

Cu privire la locuinţe

Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138 art Nr : 249 Data intrarii in vigoare : 29.11.2015

Capitolul IX
ADMINISTRAREA LOCUINŢELOR ŞI PLATA PENTRU SERVICIILE COMUNALE ŞI NECOMUNALE

Articolul 48. Administrarea locuinţelor

  1. Administrarea locuinţelor se efectuează de către administratorul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, care poate fi:

  2. asociaţie de coproprietari în condominiu instituită în modul stabilit de legislaţie;

  3. întreprindere instituită sau contractată de autoritatea administraţiei publice locale pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor din localitate;

  4. persoană fizică sau juridică, inclusiv organizaţia de administrare contractată de proprietar pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor;

  5. proprietar/proprietari al/ai locuinţei/locuinţelor, în conformitate cu legislaţia cu privire la condominiu.

 1. Administrarea locuinţelor prin intermediul administratorului se efectuează în temeiul contractului de administrare, încheiat între administrator şi proprietarul locuinţei sau blocului locativ, cu excepţia cazului în care proprietarul exercită de sine stătător funcţia de administrator.

 2. Administratorul asigură administrarea locuinţelor prin prestarea serviciilor de deservire tehnică, exploatarea proprietăţii comune din blocul locativ, administrarea bunurilor şi a mijloacelor băneşti, prin încheierea contractelor cu prestatorii serviciilor comunale în cazul în care acestea nu pot fi contractate direct de proprietari şi asigură executarea acestor contracte, respectarea regulilor de exploatare a spaţiilor de uz comun, reprezentarea intereselor proprietarilor în raport cu autorităţile administraţiei publice, crearea condiţiilor ecologice inofensive şi confortabile de trai.

X

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE
Nr. 191
din 19.02.2002

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

 1. Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.

  Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionarul fondului locativ. Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatori.

  Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu apartamente privatizate, gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie.

X

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE
Nr. 36
din 01.02.2016

Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30 art Nr : 43

  În conformitate cu alineatul (2) articolul 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.131-138, art. 249), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.

 2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.36
din 1 februarie 2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă

 1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.184 din 31 mai 1984 „Despre aprobarea Regulilor cu privire la schimbul încăperilor de locuit în RSS Moldovenească (Veştile, 1984, nr.6, art.59).

 2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.402 din 19 decembrie 1984 „Cu privire la introducerea unor modificări în unele hotărîri ale Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti” (Veştile, 1984).

 3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.338 din 8 octombrie 1984 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească” (Veştile, 1984, nr.11, art. 93).

 4. Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 17 iunie 1987 „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti (Veştile, 1987, nr. 6, art. 87).